Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kontrole Sanepidu w klubach fitness

Artykuły z czasopisma | 13 października 2017 | NR 4
277

Ustawą z dnia 14 marca 1985 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) została powołana do wykonywania wszelkich działań z zakresu szeroko rozumianego zdrowia publicznego. Zmierza ona przede wszystkim do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także do wykonywania czynności kontrolnych (bieżącego nadzoru) m.in. w klubach fitness. W związku z tym działalność kontrolną prowadzoną przez Inspektorów Sanitarnych powinno się uważać za czynność wnoszącą wiele pozytywnych rozwiązań i profilaktyki do codziennej pracy klubów fitness czy siłowni.
 

Należy pamiętać o tym, że każdy kontroler ma obowiązek przed przystąpieniem do czynności kontrolnych zaawizować się właścicielowi placówki lub osobie upoważnionej przez właściciela znajdującej się w danej chwili na miejscu (pod nieobecność kierownictwa powinna być zawsze w zastępstwie wyznaczona osoba odpowiedzialna za jakość pracy oraz stan sanitarnohigieniczny obiektu). Ponadto kontroler zobowiązany jest do wylegitymowania się oraz okazania właścicielowi lub osobie upoważnionej (obecnej przy kontroli) upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w danej placówce. Upoważnienie to pod rygorem nieważności musi być podpisane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (bądź jego zastępcę) lub organ wyższego szczebla.

Każda kontrolowana osoba w miarę możliwości powinna udostępnić Inspektorom Państwowej Inspekcji Sanitarnej pomieszczenia przynależące do danego obiektu.

Etapem końcowym każdej kontroli sanitarnej jest spisanie protokołu kontroli. Osobie kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia uwag do protokołu w formie pisemnej lub zawarcia zastrzeżeń co do sposobu przebiegu kontroli i jej zakresu oraz ustaleń pokontrolnych. Inspektor PIS powinien każdorazowo podczas sporządzania protokołu kontroli zapytać kierownika lub przedstawiciela kontrolowanej placówki o to, czy wnosi uwagi do kontroli, albo odnotować, że ta osoba nie wnosi uwag. Za każdym razem informacja taka musi być potwierdzona podpisem kontrolowanego.

Ponadto kontrolowanemu przysługuje prawo odwołania od treści zawartych w protokole kontroli w ciągu siedmiu dni od daty jego sporządzenia, a także prawo odwołania od decyzji pokontrolnych, jeśli podczas kontroli stwierdzono istotne uchybienia. Wówczas osobie kontrolowanej na odwołanie od wyżej wymienionej decyzji przysługuje 14 dni (liczone od daty jej dostarczenia).

Najważniejsze wymogi sanitarno--budowlane dla klubu fitness

Pod względem wymogów sanitarno-budowlanych klub fitness musi spełniać następujące wymagania:

 • powinien być zlokalizowany w odrębnym budynku lub lokalu, ewentualnie stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu;
 • sale fitness muszą mieć powierzchnię umożliwiającą takie rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie stanowiących ich wyposażenie urządzeń i sprzętu, które zapewni właściwe świadczenie usług. Ich wysokość liczona od podłogi do sufitu nie może być mniejsza niż 3,3 m.

W klubie fitness powinny zostać także wyodrębnione (oprócz pomieszczeń do zajęć/ćwiczeń):

 • szatnia,
 • poczekalnia,
 • pomieszczenia sanitarnohigieniczne dla osób, które korzystają z fitnessu,
 • pomieszczenie do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości, tzw. pomieszczenie porządkowe,
 • miejsce do składowania pojemników na odpady.

Wybrane warunki socjalne dla klubu fitness

 • Musi posiadać szatnie z podziałem na część damską i męską. Jeśli nie da się wydzielić odrębnych szatni dla kobiet i mężczyzn, należy wydzielić w szatni przebieralnię – przynajmniej jedną kabinę.
 • Każda szatnia poza pomieszczeniem do przechowywania odzieży powinna zawierać pomieszczenie sanitarne, do którego powinien być zapewniony bezpośredni dostęp z szatni.
 • Powierzchnia pomieszczenia do przechowywania odzieży powinna być dostosowana do maksymalnej liczby osób (nie może być mniejsza niż 0,5 m2/osobę) i być wyposażona w szafki lub wieszaki na odzież dla każdego ćwiczącego w klubie.
 • Każde pomieszczenie sanitarne powinno być wyposażone w 1 natrysk dla 10 osób, 1 umywalkę dla 10 osób oraz 1 ustęp.
 • Każde pomieszczenie do ćwiczeń fizycznych (sala do zajęć grupowych) musi być klimatyzowane (ewentualnie być wyposażone w wentylację mechaniczną), mieć wydajność co najmniej 50 m3/h/os., biorąc pod uwagę maksymalną licz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Body Challenge"
 • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
 • Szybki wgląd do filmów instruktażowych oraz planów treningowych i dietetycznych
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy