Kontrole Sanepidu w klubach fitness

Gym manager

Ustawą z dnia 14 marca 1985 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) została powołana do wykonywania wszelkich działań z zakresu szeroko rozumianego zdrowia publicznego. Zmierza ona przede wszystkim do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także do wykonywania czynności kontrolnych (bieżącego nadzoru) m.in. w klubach fitness. W związku z tym działalność kontrolną prowadzoną przez Inspektorów Sanitarnych powinno się uważać za czynność wnoszącą wiele pozytywnych rozwiązań i profilaktyki do codziennej pracy klubów fitness czy siłowni.
 

Należy pamiętać o tym, że każdy kontroler ma obowiązek przed przystąpieniem do czynności kontrolnych zaawizować się właścicielowi placówki lub osobie upoważnionej przez właściciela znajdującej się w danej chwili na miejscu (pod nieobecność kierownictwa powinna być zawsze w zastępstwie wyznaczona osoba odpowiedzialna za jakość pracy oraz stan sanitarnohigieniczny obiektu). Ponadto kontroler zobowiązany jest do wylegitymowania się oraz okazania właścicielowi lub osobie upoważnionej (obecnej przy kontroli) upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w danej placówce. Upoważnienie to pod rygorem nieważności musi być podpisane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (bądź jego zastępcę) lub organ wyższego szczebla.

Każda kontrolowana osoba w miarę możliwości powinna udostępnić Inspektorom Państwowej Inspekcji Sanitarnej pomieszczenia przynależące do danego obiektu.

Etapem końcowym każdej kontroli sanitarnej jest spisanie protokołu kontroli. Osobie kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia uwag do protokołu w formie pisemnej lub zawarcia zastrzeżeń co do sposobu przebiegu kontroli i jej zakresu oraz ustaleń pokontrolnych. Inspektor PIS powinien każdorazowo podczas sporządzania protokołu kontroli zapytać kierownika lub przedstawiciela kontrolowanej placówki o to, czy wnosi uwagi do kontroli, albo odnotować, że ta osoba nie wnosi uwag. Za każdym razem informacja taka musi być potwierdzona podpisem kontrolowanego.

Ponadto kontrolowanemu przysługuje prawo odwołania od treści zawartych w protokole kontroli w ciągu siedmiu dni od daty jego sporządzenia, a także prawo odwołania od decyzji pokontrolnych, jeśli podczas kontroli stwierdzono istotne uchybienia. Wówczas osobie kontrolowanej na odwołanie od wyżej wymienionej decyzji przysługuje 14 dni (liczone od daty jej dostarczenia).

Najważniejsze wymogi sanitarno--budowlane dla klubu fitness

Pod względem wymogów sanitarno-budowlanych klub fitness musi spełniać następujące wymagania:

 • powinien być zlokalizowany w odrębnym budynku lub lokalu, ewentualnie stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu;
 • sale fitness muszą mieć powierzchnię umożliwiającą takie rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie stanowiących ich wyposażenie urządzeń i sprzętu, które zapewni właściwe świadczenie usług. Ich wysokość liczona od podłogi do sufitu nie może być mniejsza niż 3,3 m.

W klubie fitness powinny zostać także wyodrębnione (oprócz pomieszczeń do zajęć/ćwiczeń):

 • szatnia,
 • poczekalnia,
 • pomieszczenia sanitarnohigieniczne dla osób, które korzystają z fitnessu,
 • pomieszczenie do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości, tzw. pomieszczenie porządkowe,
 • miejsce do składowania pojemników na odpady.

Wybrane warunki socjalne dla klubu fitness

 • Musi posiadać szatnie z podziałem na część damską i męską. Jeśli nie da się wydzielić odrębnych szatni dla kobiet i mężczyzn, należy wydzielić w szatni przebieralnię – przynajmniej jedną kabinę.
 • Każda szatnia poza pomieszczeniem do przechowywania odzieży powinna zawierać pomieszczenie sanitarne, do którego powinien być zapewniony bezpośredni dostęp z szatni.
 • Powierzchnia pomieszczenia do przechowywania odzieży powinna być dostosowana do maksymalnej liczby osób (nie może być mniejsza niż 0,5 m2/osobę) i być wyposażona w szafki lub wieszaki na odzież dla każdego ćwiczącego w klubie.
 • Każde pomieszczenie sanitarne powinno być wyposażone w 1 natrysk dla 10 osób, 1 umywalkę dla 10 osób oraz 1 ustęp.
 • Każde pomieszczenie do ćwiczeń fizycznych (sala do zajęć grupowych) musi być klimatyzowane (ewentualnie być wyposażone w wentylację mechaniczną), mieć wydajność co najmniej 50 m3/h/os., biorąc pod uwagę maksymalną liczbę osób ćwiczących w tym samym czasie. W siłowni ilość powietrza musi być dwukrotnie wyższa i wynosić co najmniej 100 m3/os.
 • Jeżeli w klubie fitness znajdują się solarium, gabinety z masażami mokrymi lub pomieszczenia z natryskami i łaźniami parowymi, wtedy obowiązkowo trzeba zainstalować wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną podciśnieniową.
 • Jeśli w klubie fitness jest solarium, wysokość tego pomieszczenia nie może być niższa niż 2,2 m.
 • Każda z osób korzystająca z łaźni, sauny czy natrysków powinna korzystać z indywidualnych ochraniaczy na stopy – informacja taka powinna znajdować się w regulaminie klubu (zapobiega to m.in. rozprzestrzenianiu się grzybicy stóp).
 • Natryski muszą być wyposażone we wpusty podłogowe oraz zawory ze złączką do węża.
 • Przepływ wody dla jednego natrysku nie może być mniejszy niż 40 l/os.
 • W klubie powinien się znaleźć również pokój socjalny dla personelu z szafkami lub wieszakami na odzież oraz rzeczy osobiste.

Utrzymanie czystości w klubach fitness

Czystość to standard każdej dobrze prosperującej firmy, a zwłaszcza klubu fitness. Współcześnie klienci coraz częściej zwracają uwagę na stan czystości obiektów takich jak kluby fitness. Wywnioskowano nawet, że niezachowanie czystości oraz przykry zapach były drugim najważniejszym powodem migracji klientów, a przecież właśnie tego chcą uniknąć właściciele takich obiektów. Czystość pod prysznicami, w toaletach czy szatniach to rzecz bezwzględna, a jej brak może odbić się na zdrowiu klubowiczów. Nieodpowiednio myte i dezynfekowane podłogi, maty, urządzenia treningowe, a także kabiny prysznicowe mogą stać się idealnym nośnikiem chorób, np. grzybicy.

Rutynowe i codzienne utrzymanie czystości to tzw. procesy sanityzacji – prowadzą do eliminacji możliwie dużej ilości drobnoustrojów na przedmiotach codziennego użytku, powierzchniach płaskich itd. w gospodarstwie domowym i miejscach publicznych. Sanityzację przeprowadza się za pomocą zwykłych, ogólnodostępnych na rynku środków myjących. Proces ten nie daje gwarancji jałowości czyszczonego przedmiotu czy urządzenia. Dlatego najważniejszym elementem w higienizacji klubu fitness (oprócz rutynowego codziennego sprzątania, mycia i odkurzania itp.) jest przeprowadzanie dezynfekcji powierzchni (zarówno podłóg, jak i urządzeń do ćwiczeń) – procesu zapobiegającego przenoszeniu się drobnoustrojów chorobotwórczych wśród klientów klubu fitness.

Dezynfekcja to postępowanie mające na celu maksymalne zm...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Body Challenge"
 • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
 • Szybki wgląd do filmów instruktażowych oraz planów treningowych i dietetycznych
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI