Regulamin „Ogólnopolskiego programu doskonalenia praktycznych umiejętności treningowych i dietetyki sportowej w latach 2017/2018” organizowanego przez czasopismo „Body Challenge”

Zaświadczenie

 

1. Wydawcą czasopisma Body Challenge i organizatorem Ogólnopolskiego programu doskonalenia praktycznych umiejętności trenerskich i dietetyki sportowej w latach 2017/2018’’ zwanego dalej Programem jest:

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Polska 13,

60-595 Poznań

KRS nr 0000037307 VIII Wydział KRS, Poznań

NIP 781-15-51-223

Kapitał zakładowy: 300 000 PLN

2. Postanowienia ogólne:

 • Regulamin "Ogólnopolskiego programu doskonalenia praktycznych umiejętności treningowych i dietetyki sportowej w latach 2017/2018” obejmuje roczną prenumeratę czasopisma Body Challenge (rozliczenie roczne – 6 numerów w roku),
 •  Program oparty jest o zadania testowe – pytania odnoszące się do treści opublikowanych na łamach czasopisma. Pytania testowe składają się z czterech wariantów odpowiedzi, w tym jednym poprawnym,
 • uczestnikiem Programu zostaje każdy czytelnik, który składa zamówienie na roczną prenumeratę czasopisma bądź dokonuje jej przedłużenia oraz w pełnej kwocie opłacił roczną subskrypcję czasopisma,
 • potwierdzeniem udziału w Programie jest imienne zaświadczenie wysyłane wraz z pierwszym numerem nowej subskrypcji,
 • każdy uczestnik Programu ma możliwość umieszczenia wizytówki swojego klubu/gabinetu w bazie firm opublikowanej na stronie body-challenge.pl, publikacja wizytówek (maj 2017 r.) nastąpi na podstawie wypełnionego formularza i zgody uczestnika,
 • formą sprawdzania nabytej wiedzy jest test wyboru, publikowany na stronie internetowej www.webankieta.pl po wysłaniu ostatniego numeru subskrypcji,
 • rozwiązanie testu polega na wskazaniu jednej i tylko jednej prawidłowej odpowiedzi spośród czterech wariantów na wskazanej stronie internetowej (nie zaznaczenie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z uzyskaniem 0 punktów),
 • maksymalnie za rozwiązanie testu składającego się na Program można otrzymać 60 punktów,
 • punkty uzyskiwane w ramach Programu są niepodzielne i nieprzenośne, tzn. może je uzyskać tylko pierwotnie zarejestrowany uczestnik i nie jest możliwa zmiana uczestnika w trakcie trwania Programu,
 • uczestnik, który w wyniku zdobytych punktów z testu sprawdzającego uzyska nie mniej niż 45 pkt. otrzyma imienny certyfikat potwierdzający ukończenie Programu,

3. Obowiązki uczestnika Programu:

 • w przypadku chęci zamieszczenia wizytówki klubu/gabinetu na stronie body-challenge.pl, zalogowanie się na indywidualne konto użytkownika i wypełnienie formularza danych gabinetu,
 • przyswajanie wiedzy i umiejętności przekazywanej z każdym numerem czasopisma,
 • samodzielne rozwiązanie testu sprawdzającego stopień przyswojenia materiału z 6 numerów czasopisma,

4. Prawa uczestnika Programu:

 • uzyskanie pomocy związanej z kwestiami organizacyjnymi Programu,
 • otrzymanie zaświadczenia o uczestnictwie w Programie,
 • otrzymanie certyfikatu poświadczającego pomyślne ukończenie Programu.  Uczestnik otrzymuje certyfikat po wypełnieniu testu o ile ilość zdobytych punktów jest równa bądź przekracza 45 pkt.

5. Postanowienia końcowe:

 • zabrania się kopiowania formularza odpowiedzi i udostępniania  odpowiedzi w jakiejkolwiek formie,
 • zabrania się zgłaszania do bazy gabinetów, osób/firm, dla których nie zamówiono i nie wykupiono subskrypcji czasopisma,
 • udostępnione testy może wypełnić tylko uczestnik Programu, który jest aktywnym prenumeratorem czasopisma.

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu –

Marta Golon

mail: marta.golon@forum-media.pl,

Tel. 0 61/ 66 83 111